email tel

Kierownik budowy, inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.

Kompleksowy nadzór nad realizacją przedsięwzięcia. Kontrola jakości i spełnienia wymagań wynikających z umów, ustaleń i przepisów prawa.

Obsługa administracyjna mająca na celu wypełnienie wymagań Prawa Budowlanego (np. przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie). Prowadzenie dziennika budowy.

Realizacja inwestycji w określonych kosztach i w zaplanowanym terminie. Weryfikacja wycen pod kątem zgodności z zamówieniem i cenami rynkowymi.

Podstawowe zadania, które realizuję, obejmują zarządzanie procesami budowlanymi od fazy przygotowania, poprzez realizację, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jako kierownik budowy sprawnie organizuję roboty budowlane i czuwam nad ich prawidłowym przebiegiem. Oferuję usługi mające na celu utrzymanie budynku w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania i zapobieganie utracie wartości nieruchomości. Przeprowadzam szczegółowe kontrole okresowe budynków, które pomagają właścicielom podjąć decyzje odnośnie koniecznych remontów i napraw.
Plany budowy

Pełniąc obowiązki inspektora nadzoru koncentruję się przede wszystkim na zabezpieczeniu interesów moich zleceniodawców. Doświadczenie, jakie posiadam, pozwala mi skutecznie egzekwować wypełnienie zobowiązań wynikających z umów i ustaleń dotyczących realizacji robót budowlanych. Zapewniam też osiąganie wymaganej jakości poprzez sporządzanie specyfikacji technicznych zawierających parametry określające jakość realizowanych robót.

Oferuję sprawdzenie mieszkania i elementów wykończenia pod kątem zgodności z umową, sztuką budowlaną, Polskimi Normami. W oparciu o dostarczoną przez Państwa dokumentację (plan lokalu, opis techniczny dołączony do umowy z deweloperem) przeprowadzam przegląd mieszkania, a następnie sporządzam protokół usterek.

Sporządzam kosztorysy planowanych inwestycji i kosztorysy powykonawcze. Pomagam w dochodzeniu odszkodowań za szkody powstałe w budynkach w wyniku zdarzeń losowych lub działania osób trzecich. Oferuję wyceny robot budowlanych zmierzających do przywrócenia obiektów budowlanych do stanu z przed powstania zdarzenia.

Kontrola jakości

Odbiory prac i kontrola jakości

Dokonam odbioru wykonanych prac w oparciu o projekt, umowę lub inne ustalenia. Sprawdzę poziom jakości zrealizowanych elementów oraz zweryfikuję ilość i jakość zastosowanych materiałów. Realizuję odbiory jako kierownik budowy i inspektor nadzoru, a także przyjmuję zlecenia na odbiory pojedynczych etapów.

Notatnik

Organizacja robót budowlanych

Określę koszt i harmonogram. Zorganizuję materiały i przekażę ekipie instrukcje wynikające z projektu. Zadbam o prawidłowe wykonanie. Przygotuję wykonany element do odbioru, sporządzę protokół, zgromadzę dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów.

Kosztorys

Kontrola rozliczeń budowy

W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego skontroluję prawidłowość rozliczania wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane. Sprawdzę, czy wszystkie roboty zostały wykonane w ilościach określonych w umowach i z materiałów o odpowiednich parametrach. Wykonuję kompleksową analizę rozliczeń.

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru

Zatrudnienie inspektora nadzoru pozwala uniknąć błędów, zaniedbań i nadużyć finansowych na budowie. Eliminuje koszty i znacznie ułatwia inwestorowi bezpieczne przeprowadzenie inwestycji. Pełniąc tę funkcję reprezentuję interesy inwestora na budowie. Usługę inspektora nadzoru oferuję w miastach: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Pruszcz Gdański i okolicach.

Kierownik budowy

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest powoływany przez inwestora i odpowiada za realizację budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzeń i powołanych w nich Polskich Norm. Do sprawowania tej funkcji są wymagane uprawnienia nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Usługę kierownika budowy oferuję w miastach: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Pruszcz Gdański i okolicach.

 Kosztorys

Kosztorysowanie

Zestawienie kosztów realizacji projektu budowlanego. Określę rzeczywiste koszty budowy, a także procentowy udział robocizny, materiału, sprzętu i narzutów. Dla każdej pozycji przygotuję odrębną listę materiałów. Usługę kosztorysowania oferuję w miastach: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Pruszcz Gdański i okolicach, a także zdalnie - na terenie całej Polski.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Wiedza i doświadczenie

Od 10 lat pracuję w branży budowlanej jako inspektor nadzoru, kierownik budowy i inżynier budowy. Projekty, które obsługiwałem obejmowały realizację budynków mieszkalnych, hoteli, stacji benzynowych, obiektów przemysłowych. Uczestniczyłem też w budowie infrastruktury takiej jak mosty, drogi i zbiorniki retencyjne. Zakres moich obowiązków na poszczególnych budowach zależał przede wszystkim od wielkości inwestycji i wymagań Inwestora. Główne zadania, które były mi powierzane obejmowały: zarządzanie realizacją robót, weryfikację ilości i jakości wykonanych elementów i zastosowanych materiałów, kontrolę rozliczeń pomiędzy kontrahentami, kontrolę jakości (także w systemie ISO 9001), nadzór nad przepływem dokumentacji, sporządzanie specyfikacji technicznych, egzekwowanie realizacji ustaleń wynikających z umów.