email tel

Odbiór części wspólnych

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Jednym z elementów kompletnego odbioru robót budowlanych jest sprawdzenie otoczenia budynku i jego części wspólnych. Znaczenie prawidłowo przeprowadzonej kontroli elementów służących użytkownikowi lokalu, a znajdujących się poza nim, jest równie ważne jak odbiór mieszkania. Zazwyczaj przeprowadza go inspektor na zlecenie pierwszego zarządcy – dewelopera. Aby mieć pewność, że odbiór części wspólnych został przeprowadzony rzetelnie, powinien być przeprowadzony przez niezależnego inspektora nadzoru. Korzyści wynikające z prawidłowo przeprowadzonego odbioru obejmują przede wszystkim oszczędności w trakcie eksploatacji budynku. Usterki zostają usunięte na koszt dewelopera, a okres, w którym utrzymanie budynku nie wymaga przeprowadzenia prac remontowych, może znacznie się wydłużyć. Wyeliminowane zostają również przyczyny niekorzystnych zjawisk spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem elementów konstrukcji.
Najczęstszymi niepożądanymi sytuacjami są zawilgocenia piwnic, nadmierne wychłodzenie i zawilgocenie mieszkań, przecieki spowodowane nieszczelnościami w pokryciu dachowym (także przy świetlikach i wyłazach), szybka degradacja elewacji w skutek nieprawidłowo wykonanych opierzeń balkonów czy parapetów zewnętrznych. Także psujące się bramy i domofony, pozapadana kostka na dojściach i dojazdach, nie prawidłowe wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych powodujące zalewanie balkonów, wypłukiwanie gruntu pod powierzchniami utwardzonymi, zaleganie wody na dojściach i dojazdach.
Plany budowy
Estetyka i walory użytkowe klatek schodowych, elewacji, dachów, nawierzchni, placów, itp. są przeze mnie oceniane zarówno pod względem zgodności z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym, Warunkach Technicznych, Polskich Normach, jak i zasadami sztuki budowlanej. Z każdego odbioru części wspólnych sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz sprawdzonych elementów oraz wyczerpujący opis usterek i sposobu ich usunięcia. Dokument ten jest opracowany w taki sposób, aby wyeliminować możliwość pominięcia jakichkolwiek usterek oraz zawiera termin ich usunięcia. Kiedy zalecenia zostaną zrealizowane dokonuję odbioru końcowego - potwierdzającego, że prace zostały wykonane poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas odbioru końcowego, wszystkie wyżej opisane działania rozpoczynam od początku, aż do osiągnięcia wymaganego rezultatu.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825