email tel

Opinie techniczne

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Oferta sporządzenia opinii technicznej jest kierowana do osób i podmiotów zamierzających realizować inwestycje na istniejących obiektach budowlanych. Są to rozbudowy przebudowy i modernizacje. Pierwszym elementem takiej opinii jest opis stanu faktycznego. Zawiera on podstawowe parametry obiektu, charakterystykę zastosowanych materiałów, a także ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia. Mogą to być spękania, zawilgocenia nadmierne ugięcia i tym podobne objawy działania niekorzystnych czynników. W dalszej części określa się sposoby eliminacji przyczyny powstania nieprawidłowości lub zaleca wymianę ponowne wykonanie zniszczonych elementów. Na podstawie analizy konstrukcji budynku określa się zakres możliwej zmiany lub rozbudowy. wnioski zawarte w opinii technicznej stanowią podstawę do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia budowlanego.
Opinię techniczną wykonuje się także w przypadku powstania wątpliwości co do jakości wykonanych robót budowlanych. Kiedy powstają rozbieżności w ocenie zrealizowanych elementów budynku, które nie mogą być usunięte przez zainteresowane strony powstaje konieczność odwołania się do niezależnego eksperta. W takiej sytuacji opinia techniczna zawiera opis wykonanego elementu i weryfikację zgodności polskimi normami, instrukcjami technicznymi lub innymi dokumentami określającymi charakterystyczne cechy takiego elementu. Wnioski w tego rodzaju opinii technicznej klasyfikują dany element jako wykonany prawidłowo lub nieprawidłowo. Poddaje się też dokumenty, na podstawie których dokonano oceny.
Plany budowy
Kolejnym przypadkiem kiedy może być wymagane wykonanie opinii technicznej jest legalizacja samowoli budowlanej. W sytuacji kiedy organ nadzoru budowlanego zażąda wykonania opinii dotyczącej obiektu będącego przedmiotem legalizacji, trzeba powierzyć jej wykonanie osobie odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Najczęściej w zakres takiej opinii wchodzi sprawdzenie czy parametry budynku są zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825