email tel

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Zatrudnienie kierownika budowy jest wymagane przy realizacji projektów, na które wydano pozwolenie na budowę. Z mocy Prawa Budowlanego jest on zobligowany do zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących zgodności budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy zapobiega samowoli budowlanej, niedopuszczalnym odstępstwom od projektu, a także zapewnia prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych ze zmianami w projekcie, geodezyjnym wytyczeniem obiektu, odbiorami i sporządzaniem dokumentacji powykonawczej. Efektem tych działań jest bezproblemowe przekazanie obiektu do użytkowania.
Zachowanie zasad sztuki budowlanej i kompletność dokumentacji ma także znaczenie podczas użytkowania obiektu. W przypadku zdarzeń losowych i wystąpienia o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela, właściciel budynku jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie budynku. Kompletna dokumentacja uniemożliwia kwestionowanie zasadności wypłaty odszkodowania, a tym samym zapobiega żmudnemu dochodzeniu swoich roszczeń w przypadku uchylania się ubezpieczyciela od wypłaty. Kompletna dokumentacja podnosi także wartość rynkową nieruchomości. Znajdujące się w dzienniku budowy zapisy poświadczone przez uprawnioną osobę, dają pewność co do jakości zastosowanych materiałów i zgodności warunków wykonywania robót budowlanych z wymaganiami określonymi w Polskich Normach, instrukcjach montażu, aprobatach technicznych, itp.
Plany budowy
Pełniąc funkcję kierownika budowy oferuję zarządzanie placem budowy w pełnym zakresie. Koordynuję prace zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem, nadzoruję pod kątem technicznym i jakościowym zastosowane materiały oraz wykonywane prace. Sprawdzam, przygotowuję i zgłaszam obiekt do odbioru. Uczestniczę w odbiorze końcowym i kontroluję usuwanie ewentualnych usterek. Na bieżąco monitoruję sytuację na budowie, prowadzę dziennik budowy i przekazuję inwestorowi wszelkie istotne informacje. Sporządzam protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Pomagam w załatwieniu formalności oraz wyborze najlepszych rozwiązań technicznych, logistycznych i ekonomicznych.

Usługę kierownika budowy oferuję w miastach: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Pruszcz Gdański.

Kierownik budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 22) kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Ma on też czuwać nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przekazaniem budynku do użytkowania kierownik budowy sporządza dokumentację powykonawczą. więcej...

Prawo budowlane

Wymagania dotyczące ustanowienia kierownika budowy

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy realizacji wszystkich inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę. Obowiązek ten spoczywa na inwestorze. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy nie może być jednocześnie inspektorem nadzoru na tej budowie. więcej...

Uprawnienia

Uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy

Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Obligatoryjna jest też przynależność do tego samorządu, co jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniego ubezpieczenia OC. więcej...

Prawo budowlane

Przejęcie obowiązków przez kierownika budowy

Po zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego następuje protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy. Od tego momentu kierownik budowy odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Podjęcie prac przygotowawczych oznacza rozpoczęcie budowy. więcej...

Koniec budowy

Zakończenie pełnienia obowiązków przez kierownika budowy

Zakończenie budowy należy zgłosić w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub wystąpić tam o pozwolenie na użytkowanie. Działania kierownika budowy obejmują: złożenie oświadczenia o wybudowaniu obiektu budowlanego zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, skompletowanie protokołów odbiorów i innej dokumentacji oraz pomiar powierzchni użytkowej. więcej...

Uprawnienia - weryfikacja

Weryfikacja uprawnień budowlanych

Na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa można sprawdzić, czy kierownik budowy jest wpisany na listę członków, a tym samym jest uprawniony do pełnienia funkcji i posiada wymagane ubezpieczenie OC. Numer członkowski: POM/BO/0096/10

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Zlecenie pełnienia funkcji kierownika budowy.

Przed objęciem funkcji kierownika budowy zapoznaję się z projektem i prawomocnym pozwoleniem na budowę. Po uzgodnieniu warunków współpracy przygotowuję dokumenty takie jak: zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy, zaświadczenie o wpisaniu kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Są to dokumenty które należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywaniem robót budowlanych. Ostatnią czynnością jest protokolarne przekazanie budowy kierownikowi budowy.