email tel

Zakończenie pełnienia obowiązków przez kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy polegają na doprowadzeniu budowy i jej dokumentacji do etapu pozwalającego na zgłoszenie zakończenia budowy lub wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Pierwszą czynnością jest zgłoszenie inwestorowi obiektu do odbioru. Podczas takiego odbioru najczęściej sprawdza się zgodność obiektu z projektem. Jeżeli wprowadzono jakieś zmiany powinny być one zakwalifikowane jako nieistotne przez projektanta i naniesione czerwonym kolorem na kopie rysunków. Na kierowniku budowy spoczywa także odpowiedzialność za sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentację taką wykonuje geodeta jednak to kierownik budowy jest odpowiedzialny za jej wykonanie. Podczas odbioru budynku sprawdza się też czy materiały zastosowane w trakcie budowy są dopuszczone do stosowania w budownictwie i czy posiadają odpowiednie certyfikaty. Sprawdzeniu podlega też dziennik budowy. Powinny znaleźć się tam wpisy w porządku chronologicznym opisujące wszystkie ważniejsze zdarzenia na budowie takie jak: rozpoczęcie budowy, odbiory poszczególnych etapów, odbiory przyłączy, itp.

Jeżeli podczas sprawdzania tych elementów wystąpią jakieś nieprawidłowości w gestii kierownika budowy jest zapewnienie ich wyeliminowanie.

Po usunięciu wad kierownik budowy przekazuje inwestorowi oświadczenie zakończeniu budowy. W sytuacji gdy uchybienia są poważne, jak np. zagubienie dziennika budowy, innej dokumentacji lub istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego należy doprowadzić do zgodności budowy i dokumentacji z Prawem Budowlanym.

Obowiązkiem kierownika budowy jest też przekazanie inwestorowi pisemnego oświadczenia, że teren budowy został odpowiednio uprzątnięty. W sytuacji, gdy podczas budowy korzystano z sąsiedniej nieruchomości, lokalu, całego budynku lub drogi czy ulicy, musi także wydać oświadczenie, że obiekty te zostały posprzątane i przywrócone do należytego stanu.

W dzienniku budowy dokonuje się wpisu stwierdzającego zakończenie prowadzenia dziennika budowy.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825