email tel

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru – plany.
Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielenie wszechstronnego wsparcia Inwestorowi w trakcie budowy. Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Jest to osoba, która działa tylko i wyłącznie w interesie Inwestora.

Podejmując się sprawowania nadzoru inwestorskiego na bieżąco sprawdzam jakość użytych materiałów oraz wykonywanych robót i ich zgodność założeniami projektowymi, dokumentacją, założonym harmonogramem i budżetem. Uczestniczę w odbiorach częściowych, w szczególności robót ulegających zakryciu, instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych, a także w odbiorze końcowym budynku. Prowadzę kontrolę zgodności wpisów do dziennika budowy zgodnie ze stanem faktycznym. Wspieram Inwestora w wyborze materiałów i wykonawców. Podejmuję się także zadań trudnych - kontynuacji realizacji budów na których doszło do nieprawidłowości czy konfliktów. W przypadku opóźnień lub innych zakłóceń proponuję rozwiązania mające na celu wyjście z trudnych sytuacji.

Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Ma to szczególne znaczenie, kiedy inwestycja jest realizowana przez wykonawcę zapewniającego kierownika budowy we własnym zakresie. W takiej sytuacji, w razie pojawienia się wątpliwości co do prawidłowości prowadzonych robót budowlanych, kierownik budowy jako strona sporu zazwyczaj broni interesu wykonawcy. Prawo inspektora nadzoru do wydawania poleceń kierownikowi budowy wynika z art. 26 Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru – biuro.
Na życzenie inwestora, inspektor nadzoru sprawuje kontrolę nad dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami. Działanie to polega przede wszystkim na wstrzymywaniu płatności do momentu całkowitego wykonania robót budowlanych lub określonego etapu budowy. W celu utrzymania prawidłowego przebiegu prac koncentruję się na zachowaniu zasady, zgodnie z którą dokonywanie płatności nie może następować przed dokonaniem odbioru. Tym samym inwestorzy mają gwarancję, że usunięcie usterek będzie przebiegało sprawnie. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zakresu lub jakości wykonanych robót, egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości jest dużo bardziej efektywne, kiedy płatność następuje po odbiorze końcowym.
Prawo budowlane

Zakres obowiązków inspektora nadzoru

Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 25) inspektor nadzoru jest zobowiązany do działań zmierzających do zabezpieczenia interesów inwestora na budowie. Sprawdza on prawidłowość realizacji robót budowlanych, kontroluje kierownika budowy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - nakazuje ich usunięcie.

Prawo budowlane

Wymagania dotyczące ustanowienia inspektora nadzoru

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe jeżeli organ wydający pozwolenie na budowę zawarł to w decyzji. Sprawy te reguluje rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia

Uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru musi posiadać odpowiednie uprawnienia nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Obligatoryjna jest też przynależność do tego samorządu, co jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Uprawnienia - weryfikacja

Przejęcie obowiązków przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego obejmuje swoje obowiązki na podstawie umowy z inwestorem, który jest zobowiązany zgłosić ten fakt w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od momentu przejęcia obowiązków inspektor nadzoru reprezentuje interes inwestora na budowie i działa w jego imieniu.

Kierownik budowy

Zakończenie budowy

Na zakończenie budowy inspektor nadzoru sprawdza, czy kierownik budowy dopełnił wszystkich obowiązków wymaganych Prawem Budowlanym. Na życzenie inwestora dokonuje on też rozliczenia umów. Inspektor nadzoru jest też zobowiązany do potwierdzenia zmian nieistotnych wprowadzonych w trakcie budowy wykazanych w dokumentacji.

 Koniec budowy

Weryfikacja uprawnień budowlanych

Na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa można sprawdzić, czy inspektor nadzoru jest wpisany na listę członków, a tym samym jest uprawniony do pełnienia funkcji i posiada wymagane ubezpieczenie OC. Numer członkowski: POM/BO/0096/10

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Przed przyjęciem zlecenia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego zapoznaję się z projektem i innym dokumentami dotyczącymi budowy. Sprawdzam postanowienia umów między inwestorem a wykonawcami dotyczące elementów podlegających kontroli inspektora nadzoru. Jeżeli budowa jest w trakcie realizacji zapoznaję się ze stopniem zaawansowania robót. Po dokonaniu uzgodnień odnośnie zakresu obowiązków przedstawiam propozycję umowy wraz z wyceną usługi. Po akceptacji ewentualnych zmian w umowie i jej podpisaniu rozpoczynam pełnienie obowiązków. W przypadku konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu obowiązków w trakcie trwania budowy dostosowuję się do wymagań inwestora. Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego inwestor ma obowiązek zgłosić ustanowienie inspektora nadzoru we właściwym organie nadzoru budowlanego.