email tel

Odbiory prac budowlanych

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Przeprowadzenie kompleksowego odbioru robót budowlanych obejmuje weryfikację zgodności wykonywanego elementu z umową pomiędzy wykonawcą i inwestorem. Umowa ta wraz załącznikami jest podstawowym dokumentem odniesienia. W przypadku braku precyzyjnych zapisów w umowie stosujemy Polskie Normy, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, specyfikacje techniczne i inne dostępne dokumenty, które określają jakościowe parametry wykonywanych elementów.
Pierwszym etapem odbioru jest dokonanie pomiarów na budowie. Dzięki temu uzyskujemy informację czy zlecone zadanie zostało wykonane kompleksowo pod względem ilościowym. Ma to szczególne znaczenie, gdy umowa przewidywała wykonanie robót z powierzonych materiałów. Podczas odbioru stwierdzamy czy nie doszło do niegospodarnego rozporządzenia powierzonym mieniem i czy zużycie materiałów zgadza się z ilością wykonanych robót.
Kolejnym działaniem jest sprawdzenie czy parametry zastosowanych materiałów są odpowiednie. Weryfikacja polega na porównaniu cech fizycznie wbudowanych materiałów z zapisami umowy lub innymi ustaleniami. Sprawdzeniu podlega też czy wbudowane materiały były dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszelkie odchyłki i nieprawidłowości są spisane w protokole odbioru robót budowlanych. W zależności od ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą określa się też termin odbioru usunięcia usterek wskazanych w protokole. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas odbioru końcowego cała procedura jest przeprowadzona do początku aż do osiągnięcia wymaganego poziomu jakości i wyeliminowaniu wszystkich nieprawidłowości.
Plany budowy
Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu odbiorowi uzyskujemy informację dotyczącą:
  • ilości wykonanych robót,
  • wypełnienia wymagań wynikających z umowy,
  • wypełnienia wymagań zawartych w warunkach technicznych i normach,
  • przygotowania do realizacji następnego etapu.
Kontrola jakości

Narzędzia

Do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dysponuje własnym sprzętem pomiarowym. Są to zarówno podstawowe narzędzie takie jak dwumetrowa poziomica, kątownik o ramieniu jednego metra jak również specjalistyczne urządzenia takie jak dalmierz, teodolit, niwelator czy tachimetr.

Notatnik

Warunki techniczne

Posiadam dostęp do aktualnych norm budowlanych i warunków technicznych niezbędnych do obiektywnej oceny jakości wykonanego elementu co ma szczególne znaczenie kiedy jest kwestionowany zakres robót budowlanych o dużej wartości - jeśli zachodzi konieczność powołania się na oficjalne dokumenty określające wymagania odnośnie realizowanych elementów.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825