email tel

Przeglądy okresowe budynków

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi jakie może powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji i instalacji, są one poddawane przeglądom okresowym. Niezależnie, czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowy, usługowy,hala magazynowa lub produkcyjna,- to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym.
Najczęstszymi nieprawidłowościami są przecieki w uszkodzonych pokryciach dachowych i izolacji powodujące zawilgocenia fundamentów i przegród budowlanych, nieszczelność stolarki, uszkodzenia mechaniczne elementów budynku. Rzadziej występującymi zjawiskami, jednak stanowiącymi dużo większe zagrożenia, są nadmierne ugięcia, zarysowania lub inne objawy niewłaściwej pracy konstrukcji budynku. Wszystkie te elementy powodują szybką degradację budynku.
Plany budowy
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół będący zestawieniem nieprawidłowości występujących w obiekcie wraz z określeniem stopnia zagrożenia jaki stanowią one dla budynku i przebywających w nim osób, a także zalecany czas i sposób ich usunięcia. Załącznik do protokołu stanowi dokumentacja fotograficzna, a także- w zależności od zakresu zlecenia- orientacyjny lub szczegółowy kosztorys napraw. Przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego jest więc nie tylko spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego. Podjęcie działań wskazanych w dokumentacji obiektu zapewnia bezpieczeństwo jego użytkownikom, pomaga utrzymać budynek w dobrym stanie technicznym i wizualnym i w znacznym stopniu ogranicza zakres i koszt napraw. Zapobiega również nadmiernej utracie wartości obiektu spowodowanej ograniczeniami walorów użytkowych i estetycznych.
Przegląd półroczny

Przegląd półroczny

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku jak również instalacji, kominów itp. Wykonywany jest do 31.V oraz do 30.XI w przypadku obiektów o pow. zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Przegląd roczny

Przegląd roczny

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku jak również instalacji, kominów itp. Wykonywany jest w przypadku obiektów o pow. zabudowy nie przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu nie przekraczającej 1000 m2.

Przegląd pięcioletni

Przegląd pięcioletni

Jest to obowiązkowy przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego i jego estetyki, instalacji elektrycznych i piorunochronnych a także klimatyzacji.

Przeglądy - prawo

Przeglądy w Prawie Budowlanym

Prawo budowlane jasno określa obowiązek należytego utrzymania obiektu budowlanego (art. 61). W celu oceny stanu technicznego przeprowadza się kontrole okresowe raz na rok, raz na 5 lat, dwa razy w roku, każdorazowo po uszkodzeniu obiektu budowlanego, raz na 2 i raz na 4 lata (kotły) (Art.62).

Protokół

Protokół z przeglądu

Jest to dokument zawierający listę elementów podlegających sprawdzeniu podczas przeglądu i szczegółowe określenie wad obiektu budowlanego. Stanowi on zbiór elementów obiektu niezbędnych do naprawy w celu bezpiecznego zgodnego z prawem użytkowania.

 Kosztorys

Kosztorys i harmonogram napraw

W celu przeanalizowania kosztów naprawy wykonywany jest kosztorys obejmujący prace naprawcze nad wadliwymi elementami z protokołu z przeglądu. W przypadku wystąpienia wad w czasie rękojmi, sporządzany jest kosztorys i harmonogram napraw na podstawie, którego zarządca może domagać się roszczeń od wykonawcy.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Zlecenie wykonania przeglądów

W przypadku chęci zlecenia przeglądu zlecający powinien dostarczyć wszelką dokumentację stanu technicznego obiektu tj. książkę obiektu budowlanego (jeżeli posiada), wszelkie oceny i ekspertyzy techniczne czy też wcześniejsze protokoły przeglądów obiektu lub dokumentację fotograficzną. Zlecający powinien także określić powierzchnię i wysokość obiektu budowlanego a także jego rodzaj (np. hala stalowa, magazyn, biurowiec).