email tel

Kosztorysowanie

Kosztorys
Zapraszam Państwa do skorzystania w moich usług w zakresie przygotowania kosztorysów budowlanych. Posiadam duże doświadczenie zgromadzone w czasie wieloletniego prowadzenia i rozliczania budów. W połączeniu z wiedzą dotyczącą wykonawstwa pozwala mi to na opracowanie kosztorysów, które przedstawiają realne koszty budowy.

W realizację inwestycji budowlanej zazwyczaj angażuje się znaczne środki, a decyzje podejmowane na poszczególnych etapach nie pozostają bez konsekwencji dla dalszego przebiegu budowy. Prawidłowo wykonany kosztorys dostarcza niezbędnych danych na wszystkich etapach budowy i pozwala na podjęcie działań pozwalających na najkorzystniejsze zarządzanie dostępnymi środkami. Ze względu na znaczenie decyzji podejmowanych w oparciu o dane z kosztorysu, musi on być wykonany prawidłowo pod względem techniki kosztorysowania – uwzględniać wszystkie narzuty, koszty pośrednie, różne stawki w poszczególnych regionach itp. Równie istotne jest uwzględnienie praktycznej strony wykonania kosztorysowanego elementu. Należy tu przewidzieć wszelkie uwarunkowania technologiczne, komplikacje na budowie i odpowiednio do tych czynników określić cenę. Dzięki doświadczeniu inżyniera budowy, kierownika budowy i inspektora nadzoru będę mógł prawidłowo określić zakres robót wymaganych do wykonania poszczególnych elementów lub całych budynków. Technikę kosztorysowania opanowałem biorąc udział w licznych szkoleniach i sporządzając kosztorysy obiektów budowlanych i instalacji.

Co zawiera kosztorys?

  • Przedmiar, książka przedmiarów – kalkulacja ilości robót niezbędnych do wykonania danego elementu.
  • Kalkulację robót – przemnożenie wartości z przedmiaru na przez cen z informatorów lub innych źródeł.
  • Zestawienie wartości elementów scalonych – ostatecznych wartości wykonania zadania. Dotyczy to kosztów bezpośrednich, które obejmują stawkę za roboczogodzinę oraz ceny materiałów budowlanych i wynajęcia sprzętu. W kosztorysie można znaleźć również koszty pośrednie, które także należy uwzględnić w czasie planowania inwestycji. Jest to m.in. transport materiałów budowlanych i wydatki wynikające z funkcjonowania firmy, w tym pokrycie obciążeń związanych z ZUS-em oraz innymi opłatami.
  • zestawienie materiałów i sprzętu.

Dlaczego warto wykonać kosztorys?

Kosztorys budowy
  • znacznie ułatwia prawidłowe zaplanowanie i rozliczenie budowy,
  • pozwala na bieżąco kontrolować finansowanie budowy,
  • umożliwia porównanie cen wykonawców przez odniesienie do cen rynkowych, nakładu pracy i materiałów,
  • pomaga w wyborze materiałów i usług, przy zachowaniu optymalnego stosunku jakości do ceny.

Wszystkie kosztorysy przygotowane w ramach moich usług są opracowane z najwyższą starannością. Powstają w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami budowlanymi. Jednocześnie w swojej pracy wykorzystuję praktyczną wiedzę techniczną, dotyczącą wykonawstwa robót budowlanych. Stanowi to gwarancję najwyższej jakości, a zatem również Państwa satysfakcji.
Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Na zlecenie wykonawców sporządzam kosztorysy ofertowe. Stosuję do tego katalogi nakładów rzeczowych jak i analizę własną na podstawie doświadczenia i wiedzy nabytej podczas realizacji robót budowlanych. Wykonany przeze mnie kosztorys cechuje się dużą dokładnością.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski

Na zlecenie inwestora sporządzam kosztorysy inwestorskie, które przedstawiają planowane koszty realizacji projektu budowlanego. W zamówieniach publicznych kosztorys taki stanowi podstawę do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane i jest on niezbędny do przeprowadzenia przetargu. Prywatni inwestorzy posługują się kosztorysem inwestorskim przy planowaniu budżetu inwestycji i podczas negocjacji z wykonawcami. Wartość kosztorysowa jest punktem odniesienia do cen usług składanych przez wykonawców i pozwala na porównanie ofert.

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy

Jest to dokument określający rzeczywiste koszty wykonania robót poprzez uwzględnienie prac dodatkowych nie uwzględnionych wcześniej. Określa przysługujące wynagrodzenie wykonawcy. Jest sporządzany z wykorzystaniem zasad z kosztorysu ofertowego lub umów.

Kosztorys szkód budowlanych

Kosztorys likwidacji szkód budowlanych

W przypadku powstania szkody budowlanej należy precyzyjnie określić koszty jej likwidacji. Prawidłowo sporządzony kosztorys sprawi, że wypłacone od ubezpieczyciela odszkodowanie starczy na przywrócenie budynku do stanu z przed powstania szkody. Kosztorys likwidacji szkody wykonuję przy zastosowaniu aktualnych cenników, a także poddaję indywidualnej analizie w nietypowych sytuacjach.

Przedmiar i obmiar

Przedmiar i obmiar

Niezbędnym elementem do sporządzenia kosztorysu jest określenie ilości robót. W przypadku planowanych inwestycji dokonuje się tego na podstawie rysunków - jest to przedmiar. W kosztorysach powykonawczych dokonuje się obmiaru fizycznie istniejących elementów.

WKI

WKI

Wartość kosztorysowa inwestycji jest to szacunkowy, planowany, całkowity koszt inwestycji. Koszt ten obliczany jest na podstawie wskaźników cenowych określonych w ogólnodostępnych opracowaniach lub na podstawie kosztów realizacji inwestycji o podobnej budowie.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Zlecenie wykonania kosztorysu

Do wykonania kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego niezbędne jest udostępnienie dokumentacji projektowej. Kosztorys powykonawczy opracowywany jest na podstawie pomiarów na budowie. Z tego względu wymagany jest dostęp do obiektu, którego elementy mają być kosztorysowane. Czas wykonania kosztorysu zależy od pracochłonności i stopnia skomplikowania robót. Przykładowo kosztorys budowy domu jednorodzinnego do 1 mln PLN wykonuję przez ok. 5 dni roboczych, kosztorys budynku wielorodzinnego 1500 m2 zajmuje około 10 dni roboczych.