email tel

Odbiór domu od dewelopera

Inspektor nadzoru. Kierownik budowy.
Przeprowadzenie odbioru technicznego domu jest ostatnim etapem przed przeniesieniem własności . To właśnie podczas odbioru domu od dewelopera mamy okazję wychwycić wszelkie niedociągnięcia i uchronić się przed poprawkami na własny koszt lub żmudnym ubieganiem się o usunięcie usterek w ramach gwarancji i rękojmi w późniejszych terminach. W przypadku, kiedy kupujemy dom, ma to szczególne znaczenie. Niedociągnięcia związane z wykonaniem dachu, izolacji, kominów czy odprowadzenia wody deszczowej generują ogromne problemy - co gorsza - ujawniające się dopiero po pewnym czasie.
W oparciu o dostarczoną przez Państwa dokumentację (plan lokalu, opis techniczny dołączony do umowy z deweloperem) oraz Polskie Normy i warunki techniczne pomagamy Państwu w odbiorze domu od dewelopera przeprowadzając fachowy przegląd i ocenę jakości użytych materiałów i wykonanych prac oraz ich zgodność z deklaracjami dewelopera. Kontrola obejmuje pomiar powierzchni, sprawdzenie jakości użytych materiałów, sprawdzenie wykonania i jakości tynków, posadzek i powłok malarskich, schodów, ocenę jakości i osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów i progów, bramy garażowej, sprawdzenie grzejników, instalacji elektrycznych i sanitarnych,kominów spalinowych i wentylacyjnych, przegląd jakościowy i techniczny dachów, elewacji, balkonów, tarasów, piwnic i garażu oraz zagospodarowania terenu – dojść, podjazdów i ogrodzeń.

Odbiór domu trwa od 2,5 do 4 godzin. W trakcie jego trwania na bieżąco spisujemy dla Państwa protokół zawierający wszystkie usterki, które na zakończenie omawiamy w obecności dewelopera. Zgodnie z Ustawą deweloper ma 30 dni na ich usunięcie, w tym 14 dni na ustosunkowanie się, czy uznaje wskazane usterki, czy też nie. Jeśli odmawia usunięcia wad, musi podać powody mające odzwierciedlenie w obowiązujących normach oraz warunkach technicznych.
Odbiór przeprowadzam osobiście wraz z osobą pomagającą. Posiadamy wszystkie potrzebne narzędzia, między innymi dalmierz laserowy do precyzyjnego pomiaru powierzchni, anemometr do pomiaru przepływu powietrza przez kanały wentylacyjne i wilgotnościomierz do sprawdzenia poziomu wilgotności tynków i posadzek. Służymy Państwu bogatym doświadczeniem – od kilku lat oferujemy pomoc w odbiorach mieszkań i domów na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni i okolic.
Powierzchnia

Pomiar powierzchni użytkowej

Powierzchnię użytkową domu mierzymy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.IV.2012r., a więc normą PN-ISO 9836:1997, Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniami: Ministra Transportu i Ministra Infrastruktury. Pomiaru dokonujemy w świetle wykończonych ścian, do powierzchni użytkowej nie wliczamy tynków, ścian działowych, wnęk okiennych, otworów drzwiowych oraz pomieszczeń pomocniczych takich jak kotłownie, pomieszczenia gospodarcze, garaże. Powierzchnię użytkową pod skosami liczymy do wysokości 2,20 jako 100%powierzchni, od 2,20m do 1,40m jako 50% powierzchni, poniżej 1,40m wysokości nie wliczamy do powierzchni użytkowej. Wyjątek stanowią budynki, których sprzedaż rozpoczęła się przed wejściem ustawy - w takim wypadku deweloper może podać powierzchnię według starej normy PN-B-02365:1970, a tym samym doliczyć do powierzchni użytkowej powierzchnię od 1,90m wysokości oraz powierzchnię pod tynkami.

Tynki

Odbiór tynków, okładzin z płyt k/g, posadzek, schodów

Ocenimy, czy jakość wykonania tynków, okładzin z płyt k/g, posadzek i schodów spełnia wymagania określone w normach i warunkach technicznych oraz ich zgodność z załącznikiem do umowy. Sprawdzimy geometrię, narożniki i kąty, gładkość i wygląd powierzchni, wykończenie wokół okien, drzwi i osprzętu, związanie z podłożem, dylatacje. Zmierzymy wilgotność tynków i posadzek i podpowiemy, czy można ruszać z pracami wykończeniowymi, czy też należałoby jeszcze poczekać.

Stolarka

Sprawdzenie stolarki

Podczas odbioru sprawdzamy drzwi, progi i ościeżnice, ramy i okucia, szyby i uszczelki, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, brama garażowa. Kontroli podlega działanie stolarki, geometria, występowanie uszkodzeń mechanicznych, jakość montażu i wykończeń wokół wszystkich tych elementów ( ma to szczególne znaczenie od zewnętrznej strony budynku), bezpieczeństwo użytkowe bramy a także zgodność zamontowanych elementów z załącznikiem do umowy.

Instalacje

Wentylacja i ogrzewanie, instalacje elektryczne i wod-kan

Wymagania dotyczące przepływu powietrza w pomieszczeniach są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i muszą zostać spełnione bez względu na rodzaj wentylacji, temperatury panujące na zewnątrz, czy wysokość budynku .Sprawdzimy, czy wentylacja w Państwa domu spełnia te wymagania. Skontrolujemy ilość, rozmieszczenie i działanie grzejników, gniazdek, włączników i źródeł światła, rozmieszczenie podejść wodnych i kanalizacyjnych, jakość ich montażu i zgodność z załącznikiem do umowy. Podczas odbioru instalacji zwracamy również uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa – zastosowanie gniazd bryzgoszczelnych oraz odległości między osprzętem elektrycznym, a instalacją wod-kan.

Dom

Elementy zewnętrzne budynku

Skontrolujemy wykonanie konstrukcji dachu, pokrycia, obróbek, okapów, warstw wodo i ciepłochronnych oraz czy zostały zapewnione takie elementy jak wentylacja poszycia, instalacja odgromowa, wyłaz, ławy kominiarskie. Sprawdzimy elewację i jej elementy takie jak zadaszenia, okładziny, rynny, balkony, tarasy, balustrady. Przyjrzymy się jakości wykonania i materiałów, sposobowi montażu i wykończeń wokół wszystkich elementów- szczególnie w miejscach narażonych na przenikanie zimna i wilgoci. Skontrolujemy sposób odprowadzania wód opadowych z balkonów i tarasów - zachowanie spadków , stan opierzeń i okładzin.

Otoczenie

Otoczenie budynku

Zakres odbioru domu obejmuje sprawdzenie zagospodarowania terenu. Zweryfikujemy, czy wszystkie jego elementy są zgodne z umową oraz czy spełniają wymagania zawarte w normach i warunkach technicznych. Przyjrzymy się dojściom, podjazdom, schodom wejściowym, tarasom i ogrodzeniu pod kątem jakości użytych materiałów i występowania ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzimy sposób odprowadzania wód opadowych oraz przygotowanie terenu pod nasadzenia.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825


Zlecenie przeprowadzenia odbioru domu od dewelopera.

Po potwierdzeniu dostępności i rezerwacji terminu prosimy o przesłanie na e-mail adresu, rzutów, opisu technicznego budynku (znajdują się one w załączniku do umowy), ewentualnych zmian aranżacyjnych ustalonych z deweloperem oraz numeru telefonu. Jeśli nie mają Państwo skanu lub wersji elektronicznej, prosimy o zabranie dokumentów na odbiór. Warto pamiętać o zabraniu całej umowy – w trakcie odbioru może się przydać w rozwiązaniu kwestii spornych dotyczących sposobu obliczania powierzchni czy też standardu wykonania.
Po usunięciu usterek wykazanych podczas pierwszego odbioru deweloper wyznacza kolejny termin. Zwykle nasza pomoc nie jest już potrzebna – wystarczy sprawdzić , czy usterki zawarte w protokole zostały usunięte. Jeśli jednak nie czują się Państwo na siłach, bądź mają wątpliwości, czy deweloper podszedł poważnie do sprawy, chętnie pomożemy w ponownym odbiorze.