email tel

Uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy

Jedną z rzeczy niezbędnych do wypełnienia wymagań Prawa Budowlanego w zakresie zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy jest ustanowienie kierownika budowy odpowiedniej specjalności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie występuje obecnie jedenaście specjalności do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Wyodrębnione są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu, polegającymi na wykonywaniu instalacji, dróg i mostów, a także wyburzaniu obiektów. Dodatkowo większość z uprawnień jest podzielona na zakresy ograniczone i bez ograniczeń. Ze strony inwestora ważne jest, żeby zadbać o zaangażowanie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami. Da to gwarancję, że roboty budowlane będą realizowane pod kierownictwem specjalisty z danej dziedziny. Przy zatrudnieniu kierownika budowy odpowiedniej specjalności nie będzie również problemów podczas ewentualnej kontroli z organów nadzoru budowlanego i przekazaniu obiektu do użytkowania. Przejęcie obowiązków kierownika budowy przez osobę nieuprawnioną grozi jej karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Poza uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy na niektórych obiektach konieczne może się okazać spełnienie innych wymogów, jak np. posiadanie praktyki przy prowadzeniu robót budowlanych na obiektach zabytkowych albo dostęp do dokumentów niejawnych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi nadawane są przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Osoba, która chce uzyskać takie uprawnienia, musi spełnić kilka warunków, takich jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej a także zdanie egzaminu.

Oprócz uprawnień budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany do przynależności do samorządu zawodowego i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie takie pokrywa ewentualne koszy likwidacji szkód powstałych wskutek nieprawidłowego wykonywania obowiązków ubezpieczonej osoby. Na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa można sprawdzić, czy dana osoba jest członkiem Izby i czy posiada ubezpieczenia OC.

Krzysztof Wendt

ul. Niedźwiednik 6A

80-292 Gdańsk

biuro@nadzorbudowlany.info.pl

tel. kom. 504 483 825